logo header
 
HOME     CONTACT
EEN KLASSE APART IN VERZEKERDE KWALITEIT
ONLINE DIENSTEN   

Boot


Bootverzekering van de Noordhollandsche 1816
De pleziervaartuigverzekering van de Noordhollandsche van 1816 helpt de eigenaar van een boot als die boot betrokken raakt bij een ongeval. Bovendien kan de Noordhollandsche de eigenaar schadeloos stellen als de boot beschadigd raakt of gestolen wordt.

De verzekering is alleen bedoeld voor een eigenaar die de boot voor recreatieve doeleinden gebruikt. Een beroepsschipper of verhuurder van boten heeft een andere verzekering nodig.

De verzekering bestaat uit drie modules, die de verzekerde niet allemaal hoeft te nemen:
- Wettelijke Aansprakelijkheid;
- Volledig Casco;
- Brand/Diefstal.
- Voordelen

De verzekering is geldig:
- op alle rivieren en binnenwateren binnen Nederland, inclusief het IJsselmeer en de Waddenzee;
- op zee tot ten hoogste 5 zeemijlen uit de Nederlandse kust;
- op de Europese binnenwateren;
- binnen Europa: als de boot zich buiten het water bevindt, uit het water wordt gehaald of te water wordt gelaten;
- tijdens transport over het vasteland van Europa.
- De boot mag zich in totaal niet langer dan vijf maanden per jaar en niet langer dan 90 dagen aaneengesloten buiten Nederland bevinden.

De verzekering blijft geldig als de verzekerde de boot aan een ander in bruikleen heeft gegeven.
Als een buitenlandse overheid een borgsom eist om een beslag op de boot op te heffen of de verzekerde in vrijheid te stellen, kan de Noordhollandsche het bedrag voorschieten tot maximaal 15.000 euro. De verzekerde moet het voorschot binnen een jaar terugbetalen.
Net als bij een autoverzekering geldt bij de Noordhollandsche een no-claimkorting. Als de verzekerde een jaar lang geen schade heeft geclaimd, gaat de premie omlaag. Claimt hij wel schade, dan gaat de premie omhoog. Dat laatste geldt niet als de verzekeraar niet hoeft uit te keren of de uitkering op een ander kan verhalen.

Verzekerd is:

Module Wettelijke Aansprakelijkheid:

de schade die de verzekerde met zijn vaartuig aan anderen toebrengt. Een eventuele boottrailer kan worden meeverzekerd;
de kosten van rechtsbijstand in een strafproces dat voortvloeit uit een ongeluk met de boot. Boetes en afkoopsommen worden niet vergoed;
de kosten van verweer in een proces dat een ander na een ongeluk met de boot tegen de verzekerde of de Noordhollandsche aanspant, inclusief de gerechtskosten.

Module Volledig Casco:

schade aan of verlies van het verzekerde vaartuig door een oorzaak van buitenaf;
schade veroorzaakt door een eigen gebrek van het vaartuig. Als het om de scheepsmotor gaat, moet het de originele scheepsmotor zijn, die niet ouder is dan 60 maanden.

Module Brand/Diefstal:

schade aan of verlies van het vaartuig door brand, zelfontbranding, ontploffing, blikseminslag, diefstal of poging tot diefstal.

Verder kunnen worden meeverzekerd:
verlies of beschadiging van de inboedel door:
- brand, ontploffing en blikseminslag;
- aanvaring;
- een ander onheil, mits de boot zelf ook schade heeft opgelopen;
- te water raken;
- vallen tijdens laden of lossen;
- diefstal of een poging daartoe;
kosten van lichting of opruiming van de boot;
kosten voor het huren van een vervangend vakantieverblijf tot ten hoogste 125 euro per dag en 1.500 euro totaal als de boot als logiesverblijf onbruikbaar is geworden;
sleeploon en andere kosten om het vaartuig te redden;
bewaking en vervoer van de boot naar de dichtstbijzijnde reparatie-inrichting;
7.500 euro als een verzekerde overlijdt en maximaal 15.000 euro als de verzekerde blijvend invalide wordt als gevolg van een ongeval aan boord. De precieze uitkering hangt af van de mate van invaliditeit. Kosten van geneeskundige behandeling worden vergoed tot een maximum van 2.500 euro. Voorwaarde is wel dat ze niet al door een andere verzekering worden gedekt. De verzekerde kan met de Noordhollandsche een eigen risico afspreken.

Niet verzekerd is:
- een valse claim;
- schade die is te wijten aan opzet van de zijde van de verzekerde;
- schade door een gewapend conflict of een atoomkernreactie;
- schade die is ontstaan tijdens een ongeval waarbij de schipper geen geldig vaarbewijs had. Ook schade tijdens vervoer over de weg waarbij de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft, is niet verzekerd;
- schade ontstaan tijdens een ongeval waarbij de schipper onder invloed van alcohol of verdovende middelen verkeerde. Dit geldt ook voor schade tijdens vervoer over de weg door een bestuurder onder invloed;
- schade ontstaan in de tijd dat het vaartuig in beslag is genomen of gevorderd door de overheid;
- schade door inwerking van licht, vocht en verontreiniging van bodem, water of lucht. Een plotselinge uitstoot van een schadelijke stof is wel verzekerd;
- schade door blaasvorming in polyester bij een boot die ouder is dan drie jaar;
- schade terwijl de boot niet recreatief wordt gebruikt, bijvoorbeeld als hij wordt verhuurd;
- schade door onvoldoende onderhoud van onvoldoende zorg voor het vaartuig. Van onvoldoende zorg is bijvoorbeeld sprake als de boot onbeheerd wordt achtergelaten zonder dat de verzekerde maatregelen tegen diefstal heeft getroffen;
- schade door slijtage;
- schade terwijl de boot gebruikt wordt om een misdrijf mee te plegen;
- schade als de boot niet goed afgemeerd is tijdens een storm of als de boot tijdens een storm wordt vervoerd op een trailer;

bij de module Wettelijke Aansprakelijkheid: schade veroorzaakt door de boottrailer terwijl die door een motorvoertuig wordt getrokken of schade veroorzaakt door het vaartuig terwijl dat over de weg wordt vervoerd.

Opzegtermijn
De verzekerde kan de verzekering schriftelijk opzeggen:
—tot drie maanden voor de einddatum die in de polis wordt genoemd;
—binnen 30 dagen nadat de verzekeraar heeft laten weten dat de premie omhoog gaat of de verzekeringsvoorwaarden worden verslechterd.

De verzekeraar kan de verzekering schriftelijk opzeggen:
tot drie maanden voor de einddatum die in de polis wordt genoemd;
binnen 30 dagen na een gebeurtenis die tot een claim kan leiden;
binnen 30 dagen nadat een claim is afgehandeld;
per direct als de verzekerde een betalingsachterstand heeft van meer dan 30 dagen;
per direct als gebleken is dat de verzekerde een valse claim heeft ingediend.

De verzekering eindigt automatisch:
als de verzekerde de boot van de hand doet;
als de boot permanent een ligplaats buiten Nederland krijgt;
als de Noordhollandsche een uitkering heeft gedaan wegens totaal verlies van de boot.
Meer lezen: http://www.verzekeringen-online.nl/bootverzekering/noordhollandse/#ixzz1VtCTFEVq

 

« terug


 
     
Copyright - 2012 - Philippi & Willemse Assurantiën. All Rights Reserved.